Statut

Statute
© AnthiaCumming – iStock

 

 

STATUT FUNDACJI ALBERTA SCHWEITZERA

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA ALBERTA SCHWEITZERA”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 9 marca 2017 roku w Warszawie przed notariuszem Moniką Strus-Siodłowską, przez Fundatora – „Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt”, zarejestrowanego przez rząd Górnej Bawarii w Monachium, z siedzibą w Berlinie w Niemczech, reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez Zbigniewa Kostarskiego, zwanego w dalszej części Statutu  „Fundatorem”.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

 1. Fundacja może posiadać oddziały oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 5

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 2. Fundacja może używać nazwy skróconej: „FAS”.
 3. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

Misją Fundacji jest zakończenie chowu przemysłowego zwierząt i szerzenie diety roślinnej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) wywieranie wpływu oraz rozwijanie przekonań i norm społecznych  pod względem zmian w postępowaniu etycznym;

2) promowanie dobrostanu zwierząt hodowlanych i innych zwierząt, które doznają lub mogą doznawać okrucieństwa, poprzez opracowywanie drukowanych i innych materiałów mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ten problem;

3) promowanie i rozpowszechnianie hodowlanych i innych rolniczych procedur, metod i praktyk, które nie wiążą się z okrucieństwem i nie narażają zwierząt hodowlanych na niepotrzebne cierpienie, tak aby zapobiegać takiemu cierpieniu i zapewnić trwałe stosowanie w Polsce i innych krajach świata praktyk rolniczych, które nie powodują niepotrzebnego cierpienia zarówno zwierząt hodowlanych jak i tych żyjących na wolności;

4) rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt i opieki nad zwierzętami w celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na ten temat;

5)        prowadzenie lub pomoc w prowadzeniu badań dotyczących wszelkich spraw związanych z rolnictwem i hodowlą zwierząt oraz rozpowszechnianie wyników tych badań;

6)        przeprowadzanie różnego rodzaju kampanii w celu polepszania sytuacji zwierząt hodowlanych.

§ 8

 1. Fundacja w celu realizacji swoich celów w sferze zadań publicznych prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

1)   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

2)   ochrony i promocji zdrowia;

3)   nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

4)   działalności na rzecz organizacji pozarządowych działających w sferze działań Fundacji.

 1. Działalność opisana w ust. 1 powyżej może być działalnością odpłatną jak i nieodpłatną, z tym że przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

§ 9

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski  w kwocie 1.000 euro (jeden tysiąc euro) oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

 1. Majątek Fundacji pochodzi z:

1) darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych;

2) dotacji, subwencji i grantów;

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

5) dochodów z lokat i inwestycji;

6) przychody z działalności Fundacji, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 Statutu;

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów oraz z odsetek bankowych pochodzących z tych źródeł mogą zostać przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile Donatorzy nie postanowili inaczej.
 2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcie przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 12

Zabronione jest:

1)      udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)      przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)      zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 13

Władzami Fundacji są:

1)      Rada Fundacji, zwana w dalszej części Statutu „Radą”

2)      Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”

 

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada składa się z nie mniej niż trzech członków. Członkiem Rady może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która wówczas działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela. Członkowstwa w Radzie nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może jednomyślną decyzją wyrażoną w formie pisemnej, przekazać Radzie na czas określony lub na stałe swoje uprawnienia, do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady.
 3. Członek Rady może być powołany na czas określony lub nieokreślony. W akcie powołania członka Rady określa się okres na jaki został powołany.
 4. Członkowstwo w Radzie ustaje w przypadku: upływu okresu na jaki członek Rady został powołany, odwołania członka Rady, rezygnacji z członkowstwa wyrażonej w formie pisemnej lub do protokołu posiedzenia Rady, lub śmierci członka będącego osobą fizyczną, a w przypadku członka będącego osobą prawną – jej likwidacji.

§ 15

Członkowie Rady:

1)   nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  z tytułu uczestnictwa w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie. Członek Rady uprawniony jest do otrzymania zwrotu uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie.

§ 16

 1. Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:

1) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,

2) rekomendowanie odpowiednich metod i programów zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów oraz     opiniowanie zagadnień prezentowanych przez Zarząd,

3) pełnienie ogólnego nadzoru nad działalnością Fundacji i wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,

4) dokonywanie zmian statutu Fundacji,

5) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz przyznawanie im wynagrodzeń i innych   gratyfikacji,

6) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu,

7) ocena pracy i udzielania absolutorium Zarządowi,

8) określenie szczegółowego trybu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu działania Rady,

9) zatwierdzanie preliminarza kosztów i budżetu Fundacji,

10) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku,

11) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,

12) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

13) Inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami Statutu.

 1. Członkowie Rady winni propagować cele obrane przez Fundację i samą Fundację oraz służyć Fundacji pomocą w uzyskiwaniu przez nią środków i w kontaktach z partnerami Fundacji.

§ 17

 1. Rada wybiera swojego Przewodniczącego, kierującego pracami Rady.
 2. Przewodniczący Rady przewodzi obradom Rady, sprawuje nadzór nad działaniami Rady i reprezentuje Radę oraz posiada inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami Statutu.
 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
 4. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd.

§ 18

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów „za” do „przeciw”, (a głosów „wstrzymujących” nie liczy się), przy obecności co najmniej trzech jej członków, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Rady.
 2. Uchwały Rady mogą zapaść bez posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub głosowania ustnego za pomocą środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady wzięli udział w takim głosowaniu.
 3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia.
 4. Rada zbiera się na posiedzeniach w siedzibie Fundacji. Za zgodą wszystkich członków Rady posiedzenie może odbyć się w innym miejscu lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem jednak, że posiedzenie Rady odbywa się co najmniej raz na rok.

Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę, z tym, że skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
 2. Członek Zarządu może być powołany na czas określony lub nieokreślony. W akcie powołania członka Zarządu określa się okres na jaki został powołany.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów „za” do „przeciw” (a głosów „wstrzymujących” nie liczy się) obecnych na jego posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu. Jeśli Prezes Zarządu jest nieobecny, a nie został upoważniony do przewodniczenia inny członek Zarządu – przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 21

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Fundacji.

W szczególności Zarząd:

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2) opracowuje coroczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

3) sprawuje zarząd jej majątkiem,

4) przyjmuje darowizny, subwencje i zapisy,

5) podejmuje decyzje o nawiązaniu stosunku pracy z Fundacją, za zgodą Przewodniczącego Rady;

6) podejmuje decyzje o zmianie lub rozwiązaniu stosunku pracy z Fundacją;

7) zwołuje posiedzenia Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej dwóch członków Rady.

§ 22

Do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego – jeden członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa powyżej.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 23

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 

 

§ 24

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

Decyzję w przedmiocie połączenia z inną Fundacją podejmuje Rada za zgodą Fundatora.

 

Likwidacja Fundacji

§ 26

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 27

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada za zgodą Fundatora.
 2. Zarząd prowadzi likwidację w ten sposób, aby majątek Fundacji przeznaczyć na jej cele statutowe
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany organizacji Fundatorowi – „Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt” na cele zbieżne z celami Fundacji, a w przypadku nie możności przekazania majątku Fundatorowi, innej organizacji charytatywnej, której cele są zbieżne z celami Fundacji.

 

Rok obrotowy

§ 28

 1. Rok obrotowy Fundacji trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

 

 

Niniejszy Statut został ustalony w Warszawie w dniu 10 marca 2017r. przez Zbigniewa Kostarskiego, upoważnionego do jego ustalenia przez Fundatora – „Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt”.

 

 

 

______________________

Podziel się

Back to top